سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰
اکسپرس اینتری کانادا
سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا
چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰
۱ اسفند ۱۳۹۸

در تاریخ ۱۳ فبریه (۲۴ بهمن ماه ۹۸) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد موجود در سیستم EOI دعوت نامه ارسال گردید.

تعداد دعوت نامه و مینیمم امتیاز به شرح زیر می باشد:

OID:

  • دعوت نامه های ارسالی:۳۶۹ عدد
  • مینیمم امتیاز: ۷۰

EE:

  • دعوت نامه های ارسالی:۲۷۷ عدد
  • مینیمم امتیاز: ۷۰

کد ناکهایی که در کتگوری OID دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد:

۰۰۱۳, ۰۰۱۴, ۰۰۱۶, ۰۱۱۱, ۰۱۱۲, ۰۱۱۳,۰۱۱۴, ۰۱۲۱, ۰۱۲۲, ۰۱۲۵, ۰۱۳۲, ۰۲۱۲,۰۲۱۳, ۰۴۲۱, ۰۶۰۱, ۰۶۲۱, ۰۶۳۱, ۰۶۵۱,۰۷۱۱, ۰۷۱۲, ۰۷۱۴, ۰۷۳۱, ۰۸۱۱, ۰۸۲۱,۰۸۲۲, ۰۹۱۲, ۱۱۱۴, ۱۱۲۱, ۱۲۱۱, ۱۲۱۲,۱۲۱۵, ۱۲۲۱, ۱۲۲۲, ۱۲۲۳, ۱۲۲۴, ۱۲۲۵,۱۲۲۶, ۱۲۴۱, ۱۲۴۲, ۱۲۴۳, ۱۲۵۱, ۱۲۵۲,۲۱۳۴, ۲۱۴۴, ۲۱۴۸, ۲۱۶۱, ۲۲۳۳, ۲۲۳۴,۲۲۴۲, ۲۲۵۲, ۲۲۵۳, ۲۲۵۴, ۲۲۶۳, ۲۲۶۴,۲۲۷۲, ۲۲۸۱, ۲۲۸۲, ۲۲۸۳, ۳۲۱۱, ۳۲۱۲,۳۲۱۴, ۳۲۱۵, ۳۲۱۹, ۳۲۲۳, ۳۲۳۴, ۴۰۲۱,۴۰۳۳, ۴۱۵۱, ۴۱۵۲, ۴۱۶۱, ۴۱۶۳, ۴۱۶۴,۴۱۶۵, ۴۱۶۶, ۴۱۶۷, ۴۱۶۹, ۴۲۱۱, ۴۲۱۲,۴۲۱۴, ۴۲۱۴, ۴۲۱۵, ۴۲۱۶, ۶۲۲۱, ۶۲۳۵,۶۳۱۶, ۶۳۲۱, ۶۳۳۱, ۶۳۳۲, ۶۳۴۲, ۷۲۰۱,۷۲۰۴, ۷۲۳۱, ۷۲۳۴, ۷۲۴۱, ۷۲۴۲, ۷۲۴۴,۷۲۴۶, ۷۲۵۱, ۷۲۹۴, ۷۳۱۱, ۷۳۱۳, ۷۳۱۵,۷۳۲۲, ۷۳۳۵, ۷۳۸۴, ۹۲۱۲, ۹۲۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *