۱۷ مهر ۱۳۹۸

سیزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

  سیزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹       در تاریخ ۸ اکتبر (۱۶ مهرماه ۹۸) سیزدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان […]
۱۱ مهر ۱۳۹۸

دوازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

  دوازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹     در تاریخ ۲ اکتبر (۱۰ مهرماه ۹۸) دوازدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۱۱ مهر ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

نوزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

نوزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹         در تاریخ ۲ اکتبر  (۱۰ مهرماه ۱۳۹۸)، نوزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹ انجام […]
۴ مهر ۱۳۹۸

یازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه ۹۸) یازدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE […]