ساسکاچوان

۹ خرداد ۱۳۹۹

ششمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

ششمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰   در تاریخ ۲۸ می  ۲۰۲۰ (۸ خردادماه ۹۹) ششمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد […]
۸ فروردین ۱۳۹۹

پنجمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

  در تاریخ ۲۶ مارچ (۷ فروردین ماه ۹۹) پنجمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در دسته بندی OID به […]
۹ اسفند ۱۳۹۸

چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۲۷ فبریه (۸ اسفندماه ۹۸) چهارمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد موجود […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۳ فبریه (۲۴ بهمن ماه ۹۸) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد […]