۱۷ مهر ۱۳۹۸

سیزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

  سیزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹       در تاریخ ۸ اکتبر (۱۶ مهرماه ۹۸) سیزدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان […]
۱۱ مهر ۱۳۹۸

دوازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

  دوازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹     در تاریخ ۲ اکتبر (۱۰ مهرماه ۹۸) دوازدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۱۱ مهر ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

نوزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

نوزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹         در تاریخ ۲ اکتبر  (۱۰ مهرماه ۱۳۹۸)، نوزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹ انجام […]
۴ مهر ۱۳۹۸

یازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه ۹۸) یازدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE […]
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

هجدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

هجدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹         در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریورماه ۱۳۹۸)، هجدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹ انجام […]
۲۸ شهریور ۱۳۹۸

تغییرات بزرگ در لیست مشاغل ساسکاچوان

تغییرات بزرگ در لیست مشاغل ساسکاچوان       طبق پیش بینی های انجام شده بالاخره استان ساسکاچوان در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۷ شهریور ۹۸)، […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

فرصتی دیگر برای افراد با دانش زبان فرانسه

برنامه استانی نوا اسکوشیا       در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸)،چهارمین دراو برنامه استان نوا اسکوشیا زیر شاخه Labour market priorities  در […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

هفدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

هفدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹         در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸)، هفدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹ انجام […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

شانزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

شانزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹         در تاریخ ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد ۱۳۹۸)، شانزدهمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹ انجام […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

دهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹   در تاریخ ۱۵ آگوست (۲۴ مردادماه ۹۸) دهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و […]