امتیاز شماری آنلاین فدرال

امتیازشماری آنلاین فدرال

مشخصات خود را وارد کنید


جهت اقدام ازطریق این برنامه گروه Apply4Canada از ابتدا همراه موکل خواهد بود و صفر تا صد مسیر را برای متقاضی هموار خواهد کرد.