سومین دراو ساسکاچوان در سال 2022

saskatchewan draw

در تاریخ 8 مارچ 2022 (17 اسفندماه ۱۴۰۰) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در 2 دسته بندی EE , OID به افراد موجود در سیستم EOI دعوت نامه ارسال گردید.

تعداد دعوت نامه و مینیمم امتیاز به شرح زیر می باشد:

OID:

دعوت نامه های ارسالی: 43 عدد

مینیمم امتیاز:87

EE:

دعوت نامه های ارسالی: 39 عدد

مینیمم امتیاز:87

ناک هایی که در کتگوری OID دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد:

0121, 0421, 0621, 0911, 1122, 1123,1213, 1214, 1221, 1222, 1241, 1243,1252, 2142, 2253, 2263, 3143, 3211,3215, 4033, 4151, 4153, 4162, 4164,4166, 4212, 7246, 7295, 8222, 9212

ناک هایی که در کتگوری EE دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد:

0121, 0421, 0621, 0911, 1122, 1123,1213, 1214, 1221, 1222, 1241, 1243,1252, 2142, 2253, 2263, 3143, 3211,3215, 4033, 4151, 4153, 4162, 4164,4166, 4212, 7246, 7295, 8222, 9212

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.