سومین دراو کبک در سال 2022

Quebec-draw

در تاریخ 10 مارچ 2022 در برنامه نیروی کار حرفه ای استان کبک به افراد موجود در سیستم آریما دعوت نامه ارسال گردیده است.

تعداد دعوت نامه و مینیمم امتیاز به شرح زیر می باشد:

 

دعوت نامه های ارسالی: 506 عدد

مینیمم امتیاز:577

ناک هایی که  در تاریخ 10 فوریه دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد:

Code CNP Professions
0213 Computer and information systems managers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
2283 Information systems testing technicians
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3233 Licensed practical nurses
3413 Nurse aides, orderlies and patient service associates
4031 Secondary school teachers
4032 Elementary school and kindergarten teachers
4214 Early childhood educators and assistants
5131 Producers, directors, choreographers and related occupations
5223 Graphic arts technicians
5241 Graphic designers and illustrators

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *