لیست رشته های آلمان

سالانه لیست مشاغل مورد نیاز در آلمان را اعلام می‎کنند و شانس برای مشاغل زیر بیشتر خواهد بود، اما به حرفه ‎های دیگر نیز ویزای کار آلمان تعلق خواهد گرفت
Job title
Metal processing *
Metalconstruction *
Weldingandjoiningtechnology *
Automotive, aerospace and marine engineering *
Supervision of vehicle aerospace - and ship-building technology *
Mechatronicsprofessions
Automation technologyprofessions
Constructionelectronicsprofessions
Electricalmachineengineeringprofessions
Electrical-industrialengineeringprofessions
Pipe installation and maintenance professions
Supervision - buildingconstruction
Supervision- civil engineering
Professions in floor installation (without specialisation ) *
Tile, slab, mosaic, screed, terrazzo and  professions in parquet- Installation *
carpentry, glazing, roller shutter and venetian blind installation *
Supervision - finishing work, drywall installation, insulation, car- pentry, glazing, roller shutter and venetian blind installation
Plumbingprofessions (withoutspecialisation)
Sanitary, heating and air-conditioning technology professions
Professions in theovenandairheating
Refrigerationtechnologyprofessions
Careers in refrigeration technology
Supervisors - plumbing, sanitation, heating, air conditioning
Software development *
Programming *
Traction vehicle operator railway traffic
Health and nursing professions (without specialisation)
Specialistnursingprofessions
Surgical technology/medical technical assistance professions
Professions in rescue services
Obstetrics, Maternity Care Professions
Professions in Physiotherapy
Elderly care professions
Professions in geriatric care
Professions in orthopedic, rehabilitation technology
Professions in hearing aid acoustics
Master craftsperson for orthopedics, rehabilitation technology and hearing aid acoustics
except medical technology, optics and dental technology
CNC specialist / NC application specialist m/f
Technician in machine technology (machining technology)m/f
Skilled worker (m/f) for metal technology - construction technology
Constructionmechanic (m/f)
Metalworker (m/f)
Metal worker (m/f) - construction technology
Metalworker (m/f) - metal design
Welder (m/f)
Automotive service technician(m/f)
Motor Vehicle Mechatronics engineer (m/f)– personal motor vehicle technology
Car body and vehicle construction mechanic (m/f) – Karross.instandh.
Motor vehicle Mechatronics engineer (m/f)– commercial vehicle technology
Motor vehicle Mechatronics engineer (m/f) – body technology
Motor vehicle Mechatronics engineer (m/f) – System - and high-voltage technology
Car body and vehicle construction mechanic (m/f) – Kaross./Vehi- cle.builds.
Metal Construction Commercial Vehicle Construction (m/f)
Agricultural and construction machinery Mechatronics engineer (m/f)
Aircraft Mechanic (m/f) - Production Technology
Aircraft Mechanic (m/f) – Maintenance Technology
Aircraft mechanic (m/f)/engine technology
Light aircraft builder (m/f)
Master vehicle- and car body repair specialist
Master vehicle technician
Master mechanic for agricultural machines
Master mechanic of two-wheelers
Master of metal production technology and operations (Automotive Industry)
Master of metal production technology and operations (Aircraft Construction and Aeronautical Engineering)
Operations manager – automotive engineering, state cert.
Mechatronic (m/f)
Technical assistant (m/f) – mechatronics
Electronics technician (m/f) - automation technology (Craft or industry)
Industrial technologist (m/f) - automation technology (manufacturing)
Technician (m/f) - electrical engineering (automation technology)
Electrically skilled person for specified tasks (m/f)
Electronics technician (m/f) - energy and building technology
Electronics technician (m/f) - building and infrastructure
Electronics technician (m/f) - machine and drive technology
Electronics technician (m/f)- industrial engineering
Electronics technician (m/f) (crafts)
Industrial electrician (m/f)
Industrial electrician (m/f) - industrial engineering
Electronic systems technician (m/f)
Master roofer (m/f)
Master scaffolder (m/f)
Scaffoldingforeman/woman
Master craftsperson (m/f) for masonry and concrete construction
Foreman/woman
Foreman/woman – buildingconstruction
Site foreman/woman
Site foreman/woman - building construction
Master of road construction
Foreman in civil engineering
Construction foreman in civil engineering
Master of well-construction
Master of rail-track construction
Master of hydraulic engineering
Floor layer
Tile, slab and mosaic installer
Screed installer
Parquet installer
Carpenter (m/f)
Boat builder (m/f) – construction, finishing work and conversion
Glazer (m/f) – window and glass façade construction
Glazer (m/f) – glazing and glass construction
Roller shutter and solar screen mechatronics technician (m/f)
Skilled site supervisor (m/f) – joinery
Foreman/woman – finishing
Site foreman/woman – finishing
Master carpenter (m/f)
Master thermal and noise insulation fitter (m/f)
Master glazer (m/f)
Master roller shutter and venetian blind technician (m/f)
Industrial master craftsperson (m/f) – insulation
Industrial master craftsperson (m/f) – acoustic and drywall installation
Construction supervisor (m/f) – roof, wall and sealing technology
Plumber (m/f)
Plant mechanic (m/f) – sanitary, heating and airtechnology-conditioning
Technician (m/f) – heating, ventilation and air-conditioning technology
Technician (m/f) – sanitary engineering
Oven and air heating system installer (m/f)
Mechatronics engineer (m/f) – refrigeration technology
Technician – refrigerationtechnology
Operations manager (m/f) – plumbing and heating technology
Master craftsperson (m/f) for installation and heating systems
Master craftsperson (m/f) for refrigeration systems
Master plumber (m/f)
Master craftsperson (m/f) for oven and air heating systems
IT solutions developer (m/f)
railway worker (m/f) – operations – engine driver and transportation
Health and paediatric nurse (m/f)
Health and nursing professional (m/f)
Specialistnurse (m/f)
Specialistnurse (m/f) – emergency care
Specialist nurse (m/f) – intensive care/anaesthetics
Specialist nurse (m/f) – clinical geriatrics
Specialist nurse (m/f) – nephrology
Specialist nurse (m/f) – oncology
Specialist nurse (m/f) – operation/endoscopic surgery
Specialist nurse (m/f) – palliative/hospice care
Specialist nurse (m/f) – psychiatry
Specialist nurse (m/f) – rehabilitation/long-term care
Anaesthesiaassistant (m/f)
Surgicaltechnologist (m/f)
Surgical technology assistant (m/f)
Emergency paramedic
Midwife/Maternity Nurse
Physiotherapist (m/f)
Motopedics (m/f)
Geriatricnurse (m/f)
Skilled geriatric nurse (m/f) - clinical geriatrics/rehabilitation
Skilled geriatric nurse (m/f) - oncology
Skilled geriatric nurse (m/f) - palliative and hospice care
Skilled geriatric nurse (m/f) - psychiatrics
Mechanic for orthopedic technology (m/f)
Hearing aid acoustician (m/f)
Master hearing aid acoustician (m/f)
Master orthopedic technician (m/f)
Categories
  • لیست مشاغل کبک
  • لیست مشاغل ممنوع شده ساسکاچوان