لیست رشته های کبک


جهت امتیاز شماری آنلاین نیروی متخصص کبک اینجا .کلیک کنید

 


سطح تحصیلاتعنوان رشته تحصیلیمقطعگروه - SECTIONعنوان رشته تحصیلی به انگلیسی
دانشگاهسایر حرفه های پزشکیدکتری گروه اول - SECTION AOther health professions (DOC)
دانشگاهماساژ درمانیدکتری گروه اول - SECTION AChiropractic (DOC)
دانشگاهمهندسی کامپیوتر و سخت افزارلیسانس گروه اول - SECTION AComputer Engineering and Computer Construction Architecture (BAC)
دانشگاهمدیریت اطلاعاتلیسانس گروه اول - SECTION AManagement Information (BAC)
دانشگاهآموزش روانشناختیفوق لیسانس گروه اول - SECTION APsychoeducation (MAI)
دانشگاهتحقیق در عملیاتفوق لیسانس گروه اول - SECTION AOperational Research (MAI)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین ارتز و پروتز گروه اول - SECTION AVisual Orthotic Techniques)DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین آموزش کودکان گروه اول - SECTION AEarly Childhood Education Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین شنوایی شناسی گروه اول - SECTION AMedical Electrophysiology Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین دندانپزشکی گروه اول - SECTION ADenturology Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین علوم کامپیوتر گروه اول - SECTION AComputer Technology (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین بهداشت حیوانات گروه اول - SECTION AAnimal health techniques (DEC)
دیپلمقصاب (خرده فروشی) گروه اول - SECTION ARetail Boucherie (DEP)
دیپلمعلوم زراعی گروه اول - SECTION AField crops (DEP)
دیپلممکانیک کشاورزی گروه اول - SECTION AAgricultural mechanics (DEP)
دیپلممکانیک تاسیسات آسانسور گروه اول - SECTION AElevator Mechanics (DEP)
دیپلممکانیک ماشین آلات ساختمانی گروه اول - SECTION AMechanics of Construction Equipment (DEP)
دیپلمتولیدکننده صمغ افرا گروه اول - SECTION AMaple production (DEP)
دیپلمدامپرور گروه اول - SECTION AAnimal Production (DEP)
دانشگاهآمارلیسانس گروه دوم - SECTION BActuarial Science (BAC)
دانشگاهمعماریفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BArchitecture (MAI)
دانشگاهمعماری منظرلیسانس گروه دوم - SECTION BLandscape Architecture (BAC)
دانشگاهمعماری شهریفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BUrban Architecture and Development (MAI)
دانشگاههمکاری تیمیفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BCooperation (MAI)
دانشگاهجرم شناسیلیسانس گروه دوم - SECTION BCriminology (BAC)
دانشگاهکاردرمانیفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BOccupational Therapy (MAI)
دانشگاهمردم شناسی و انسان شناسیفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BEthnology and ethnography (MAI)
دانشگاهمعلم مدرسه و مهدکودکلیسانس گروه دوم - SECTION BPre-school and primary teacher training(BAC)
دانشگاهمدیریت منابع انسانیلیسانس گروه دوم - SECTION BPersonnel Management (BAC)
دانشگاهمهندسی کشاورزیلیسانس گروه دوم - SECTION BAgricultural Engineering and Rural Engineering (BAC)
دانشگاهعلوم و مهندسی جنگلفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BAgroforestry Engineering (MAI)
دانشگاهمهندسی هوافضا و هوانوردیلیسانس گروه دوم - SECTION BAerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی صنایعلیسانس گروه دوم - SECTION BIndustrial and Administrative Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی مکانیکلیسانس گروه دوم - SECTION BMechanical Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی هسته ایفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BNuclear Engineering (MAI)
دانشگاهمهندسی فیزیکلیسانس گروه دوم - SECTION BPhysical Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی برق الکترونیکلیسانس گروه دوم - SECTION BElectrical, Electronics and Communications Engineering(BAC)
دانشگاهبازاریابی و خریدلیسانس گروه دوم - SECTION BMarketing and Purchasing (BAC)
دانشگاهریاضیاتلیسانس گروه دوم - SECTION BMathematics (BAC)
دانشگاهریاضی کاربردیلیسانس گروه دوم - SECTION BApplied Mathematics (BAC)
دانشگاهبینایی سنجیدکتری گروه دوم - SECTION BOptometry (DOC)
دانشگاهبانکداریلیسانس گروه دوم - SECTION BBanking and Finance (BAC)
دانشگاهشنوایی سنجی و گفتار درمانیلیسانس گروه دوم - SECTION BSpeech-Language Pathology and Audiology (BAC)
دانشگاهگفتار و شنیدارفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BSpeech and Audiology (MAI)
دانشگاهفیزیوتراپیفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BPhysiotherapy (MAI)
دانشگاهآمار و احتمالاتلیسانس گروه دوم - SECTION BProbability and Statistics (BAC)
دانشگاهآموزش روانشناسیفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BPsychoeducation (BAC)
دانشگاهروابط صنعتیلیسانس گروه دوم - SECTION BIndustrial Relations (BAC)
دانشگاهبهداشت محیطفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BCommunity Health and Epidemiology (MAI)
دانشگاهعلوم کامپیوترلیسانس گروه دوم - SECTION BComputer Science (BAC)
دانشگاهعلوم دینیلیسانس گروه دوم - SECTION BDomestic Science (BAC)
دانشگاهپرستاریلیسانس گروه دوم - SECTION BNursing and nursing sciences (BAC)
دانشگاهعلوم فیزیکلیسانس گروه دوم - SECTION BPhysical Sciences (BAC)
دانشگاهخدمات اجتماعیلیسانس گروه دوم - SECTION BSocial Service (BAC)
دانشگاهسکسولوژیلیسانس گروه دوم - SECTION BSexology (BAC)
دانشگاهاقتصاد روستا و کشاورزیلیسانس گروه دوم - SECTION BRural and Agricultural Economy (BAC)
دانشگاهانرژیفوق لیسانس گروه دوم - SECTION BEnergy (MAI)
کالج یا فوق دیپلمطب سوزنی گروه دوم - SECTION BAcupuncture (DEC)
کالج یا فوق دیپلمبهداشت آب گروه دوم - SECTION BWater Sanitation (DEC)
کالج یا فوق دیپلمبهداشت، ایمنی محیط کار گروه دوم - SECTION BEnvironment, health and safety at work (DEC)
کالج یا فوق دیپلممدیریت کیترینگ غذا گروه دوم - SECTION BManagement of a catering establishment (AEC)
کالج یا فوق دیپلممدیریت رستوران گروه دوم - SECTION BManagement of a restaurant establishment (DEC)
کالج یا فوق دیپلممدیریت مزرعه گروه دوم - SECTION BFarm Business Management and Technologies (AEC)
کالج یا فوق دیپلممدیریت مزرعه گروه دوم - SECTION BFarm Business Management and Technologies (CED)
کالج یا فوق دیپلمپرستاری گروه دوم - SECTION BNursing (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین هواپیما گروه دوم - SECTION BAvionics Techniques (AEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین هواپیما گروه دوم - SECTION BAvionics Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین بهداشت دندان گروه دوم - SECTION BDental Hygiene Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین گرافیک رایانه گروه دوم - SECTION BMultimedia Integration Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین ارتوپد و پروتز گروه دوم - SECTION BOrthotic and Prosthetic Orthopedic Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین آموزش خاص گروه دوم - SECTION BSpecial Education Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلممربی مهد کودک گروه دوم - SECTION BEarly childhood education techniques (AEC)
کالج یا فوق دیپلممدیر داخلی هتل گروه دوم - SECTION BHotel Management Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنیسین مهندسی هواپیما گروه دوم - SECTION BAerospace Engineering Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین مهندسی مکانیک گروه دوم - SECTION BMechanical Engineering Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین مهندسی دریا گروه دوم - SECTION BMarine Mechanical Engineering Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین صنایع پلاستیک گروه دوم - SECTION BTechniques of the plastics industry (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین خلبانی گروه دوم - SECTION BAircraft Piloting Techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمکابینت ساز و مبلمان ساز گروه دوم - SECTION BFurniture and cabinetmaking techniques (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین تاسیسات ساختمان گروه دوم - SECTION BBuilding Mechanical Technology (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین پزشکی هسته ای گروه دوم - SECTION BNuclear Medicine Technology (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین رادیولوژی تومور گروه دوم - SECTION BRadiation Oncology Technology (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین رادیولوژی تشخیصی گروه دوم - SECTION BRadiodiagnostic Technology (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین سیستم های کامپیوتری گروه دوم - SECTION BComputer Systems Technology (DEC)
کالج یا فوق دیپلمتکنسین مهندسی متالورژی گروه دوم - SECTION BMetallurgical Engineering Technology (DEC)
دیپلمدستیار داروخانه گروه دوم - SECTION BTechnical Assistance in Pharmacy (DEP)
دیپلمبهیار منزل گروه دوم - SECTION BPersonal Assistance at Home (DEP)
دیپلمدیگ بخار گروه دوم - SECTION BBoilerwork (DEP)
دیپلمتصفیه آب گروه دوم - SECTION BConducting water treatment processes (DEP)
دیپلمآشپزخانه گروه دوم - SECTION BKitchen (DEP)
دیپلمحفاری و انفجار گروه دوم - SECTION BDrilling and Blasting (DEP)
دیپلمشیشه گر گروه دوم - SECTION BInstallation and manufacture of glass products (DEP)
دیپلممخابرات گروه دوم - SECTION BInstallation and repair of telecommunication equipment (DEP)
دیپلممکانیک ماشین آلات ثابت گروه دوم - SECTION BMechanics of Stationary Machines (DEP)
دیپلممکانیک ماشین آلات نقلیه گروه دوم - SECTION BMechanics of heavy road vehicles (DEP)
دیپلممراقبت پرواز گروه دوم - SECTION BFlight Regulation (DEP)
دیپلمماشین کار گروه دوم - SECTION BMachining techniques (DEP)
دیپلمالکترومکانیک گروه دوم - SECTION BElectromechanical Automated Systems (DEP)
دانشگاهمدیریت بازرگانی گروه سوم - SECTION CBusiness Administration (LAC)
دانشگاهتجارت بین الملل گروه سوم - SECTION CInternational Business (LAC)
دانشگاهکشاورزیلیسانس گروه سوم - SECTION CAgriculture (BAC)
دانشگاهشورا و سرای محلهلیسانس گروه سوم - SECTION CSocial or community animation (BAC)
دانشگاهمردم شناسیلیسانس گروه سوم - SECTION CAnthropology (BAC)
دانشگاهمعماریلیسانس گروه سوم - SECTION CArchitecture (BAC)
دانشگاهگرافیکلیسانس گروه سوم - SECTION CGraphic Arts (Graphic Communications) (BAC)
دانشگاههنرهای تجسمی (نقاشی ، طراحی ، مجسمه سازی)لیسانس گروه سوم - SECTION CVisual arts (painting, drawing, sculpture) (BAC)
دانشگاهمدیریت کتابخانهفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CLibrary and Archives Management (MAI)
دانشگاهشیمیلیسانس گروه سوم - SECTION CChemistry (BAC)
دانشگاهروزنامه نگارلیسانس گروه سوم - SECTION CCommunications and Journalism (LAC)
دانشگاهحسابدارلیسانس گروه سوم - SECTION CAccounting and Accounting (BAC)
دانشگاهآموزش(هنر)فوق لیسانس گروه سوم - SECTION CDidactics (art of teaching) (MAI)
دانشگاهجمعیت شناسیفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CDemographics (MAI)
دانشگاهمحیط زیست(کیفیت محیط و آلودگی)لیسانس گروه سوم - SECTION CEnvironment (environmental quality and pollution) (BAC)
دانشگاهکاردرمانیلیسانس گروه سوم - SECTION COccupational Therapy (BAC)
دانشگاهآموزش معلمان پیش دبستانیلیسانس گروه سوم - SECTION CPreschool Teacher Education (BAC)
دانشگاهآموزش معلمان دبیرستانلیسانس گروه سوم - SECTION CSecondary Teacher Education (BAC)
دانشگاهآموزش معلمان تخصصی ابتدایی و متوسطهلیسانس گروه سوم - SECTION CSpecialist teacher training at the elementary and secondary levels (BAC)
دانشگاهآموزش معلمان متخصصلیسانس گروه سوم - SECTION CSpecialist teacher training in special education (orthopedagogy)
دانشگاهزبان فرانسهلیسانس گروه سوم - SECTION CFrench, in general and mother tongue (BAC)
دانشگاهمدیریت خدمات درمانیفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CHealth Services Management (MAI)
دانشگاهمدیریت MBAلیسانس گروه سوم - SECTION CBusiness Management and Administration (BAC)
دانشگاهصنایع غذاییلیسانس گروه سوم - SECTION CFood Engineering (BAC)
دانشگاهبیولوژی و زیست پزشکیلیسانس گروه سوم - SECTION CBiological and Biomedical Engineering (BAC)
دانشگاهعمران-ساخت و ترافیکلیسانس گروه سوم - SECTION CCivil Engineering, Construction and Transportation (BAC)
دانشگاهمهندسی ساخت کاغذفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CPulp and Paper Engineering (MAI)
دانشگاهمهندسی زمین شناسیلیسانس گروه سوم - SECTION CGeological Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی معدنلیسانس گروه سوم - SECTION CMining Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی متالورژی و موادلیسانس گروه سوم - SECTION CMetallurgical and Materials Engineering (BAC)
دانشگاهژنتیکفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CGenetics (MAI)
دانشگاهزمین شناسی (کانی)فوق لیسانس گروه سوم - SECTION CGeology (mineralogy, etc.) (BAC)
دانشگاههیدرولوژی و علوم آبفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CHydrology and water sciences (MAI)
دانشگاهمهندسلیسانس گروه سوم - SECTION CEngineering (BAC)
دانشگاهادبیات زبان فرانسه و انگلیسیلیسانس گروه سوم - SECTION CFrench and English languages ​​and literatures (BAC)
دانشگاهپزشکی و جراحیفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CExperimental Medicine and Surgery (MAI)
دانشگاهاقیانوس شناسیفوق لیسانس گروه سوم - SECTION COceanography (MAI)
دانشگاهفلسفهلیسانس گروه سوم - SECTION CPhilosophy (BAC)
دانشگاهعکاسیلیسانس گروه سوم - SECTION CPhotography (BAC)
دانشگاهفیزیوتراپیلیسانس گروه سوم - SECTION CPhysical therapy (BAC)
دانشگاهروانشناسیدکتری گروه سوم - SECTION CPsychology (BAC)
دانشگاهروانشناسفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CPsychology (DOC)
دانشگاهروانشناسفوق لیسانس گروه سوم - SECTION CPsychology (MAI)
دانشگاهتربیت معلملیسانس گروه سوم - SECTION CUniversity Pedagogy (MAI)
دانشگاهمنابع طبیعیلیسانس گروه سوم - SECTION CNatural Resources (BAC)
دانشگاهگردشگریلیسانس گروه سوم - SECTION CRecreation (BAC)
دانشگاهتربیت بدنیلیسانس گروه سوم - SECTION CPhysical Activity Sciences (BAC)
دانشگاهعلوم بهداشتلیسانس گروه سوم - SECTION CBasic and Applied Health Sciences(BAC)
دانشگاهموسسه مهاجرتی گنجیلیسانس گروه سوم - SECTION CGanji Immigration Services
دانشگاهعلوم سیاسیلیسانس گروه سوم - SECTION CPolitical Science (BAC)
دانشگاهجامعه شناسیلیسانس گروه سوم - SECTION CSociology (BAC)
دانشگاهمترجمیلیسانس گروه سوم - SECTION CTranslation (BAC)
دانشگاهشهرسازیلیسانس گروه سوم - SECTION CUrbanism (BAC)
دانشگاهمطالعات ژئوپلیتیکلیسانس گروه سوم - SECTION CGeopolitical Studies (BAC)
کالج و فوق دیپلمبهداشت آب گروه سوم - SECTION CWater Sanitation (AEC)
کالج و فوق دیپلمسمعک گروه سوم - SECTION CHearing Aid (DEC)
کالج و فوق دیپلممشاوره بیمه و خدمات مالی گروه سوم - SECTION CInsurance and Financial Services Advisory (DEC)
کالج و فوق دیپلمبهداشت،ایمنی محیط زیست گروه سوم - SECTION CEnvironment, health and safety at work (AEC)
کالج و فوق دیپلممدیریت پروژه در ارتباطات گرافیک گروه سوم - SECTION CProject Management in Graphic Communications (DEC)
کالج و فوق دیپلمپیمایش گروه سوم - SECTION CNavigation (DEC)
کالج و فوق دیپلمبازاریابی و تولید گیاهان زینتی گروه سوم - SECTION CLandscape and marketing in ornamental horticulture(DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین تنفس درمانی گروه سوم - SECTION CRespiratory Therapy Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین جرم شناسی گروه سوم - SECTION CCrime Intervention Techniques (ACS)
کالج و فوق دیپلمتکنسین جرم شناسی گروه سوم - SECTION CCrime Intervention Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین درمانگر گروه سوم - SECTION CRecreation Intervention Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین گرافیک گروه سوم - SECTION CMultimedia Integration Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین آموزش خاص گروه سوم - SECTION CSpecial Education Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین اتوماسیون اداری گروه سوم - SECTION COffice automation techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین اتوماسیون اداری گروه سوم - SECTION COffice automation techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین رژیم غذایی گروه سوم - SECTION CDietetic Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین مدیریت هتل گروه سوم - SECTION CHotel Management Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین مهندسی هوافضا گروه سوم - SECTION CAerospace Engineering Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین مهندسی شیمی گروه سوم - SECTION CChemical Engineering Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین مهندسی مکانیک گروه سوم - SECTION CMechanical Engineering Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین کامپیوتر گروه سوم - SECTION CComputer Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین نگهداری هواپیما گروه سوم - SECTION CAircraft Maintenance Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین نگهداری هواپیما گروه سوم - SECTION CAircraft Maintenance Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین فرآیند شیمی گروه سوم - SECTION CChemical Process Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین تحقیقات اجتماعی گروه سوم - SECTION CSocial Research Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین پزشکی قانونی گروه سوم - SECTION CThanatology techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین پزشکی قانونی گروه سوم - SECTION CThanatology Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین گردشگری گروه سوم - SECTION CTourism Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین پردازش مواد کامپوزیت گروه سوم - SECTION CComposite Material Processing Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین پردازش مواد کامپوزیت گروه سوم - SECTION CComposite Material Processing Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین مبلمان و کابینت ساز گروه سوم - SECTION CFurniture and Cabinetmaking Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلممشاور حقوقی گروه سوم - SECTION CLegal Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمسوار کار اسب گروه سوم - SECTION CEquine Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلممعمار گروه سوم - SECTION CArchitectural Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین معماری گروه سوم - SECTION CArchitecture Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین الکترونیک گروه سوم - SECTION CElectronics Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمبرقکار گروه سوم - SECTION CElectronic Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین الکترونیک گروه سوم - SECTION CIndustrial Electronics Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین ژئوماتیک گروه سوم - SECTION CGeomatics Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین ژئوماتیک گروه سوم - SECTION CGeomatics Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین تولید دارو گروه سوم - SECTION CPharmaceutical Production Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین تعمیر و نگهداری صنعتی گروه سوم - SECTION CIndustrial Maintenance Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین فناوری غذا و کنترل کیفیت گروه سوم - SECTION CFood Process and Quality Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین فناوری غذا و کنترل کیفیت گروه سوم - SECTION CFood Process and Quality Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین زاد و ولد حیوانات گروه سوم - SECTION CAnimal Production Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین آگرومکانیک گروه سوم - SECTION CAgromechanical Engineering Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین عمران گروه سوم - SECTION CCivil Engineering Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین صنایع گروه سوم - SECTION CIndustrial Engineering Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین صنایع گروه سوم - SECTION CIndustrial Engineering Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین متالورژی گروه سوم - SECTION CMetallurgical Engineering Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین فیزیک گروه سوم - SECTION CPhysical Engineering Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتکنسین معدن گروه سوم - SECTION CMineral Technology (DEC)
دیپلمعایق کار گروه سوم - SECTION CThermal insulation (DEP)
دیپلمبدنساز گروه سوم - SECTION CBodywork (DEP)
دیپلمنجار گروه سوم - SECTION CCarpentry-joinery (DEP)
دیپلمآرایشگر گروه سوم - SECTION CHairdressing (DEP)
دیپلمقالب ساز گروه سوم - SECTION CDriving and adjusting molding machines (DEP)
دیپلمفروشنده تجهیزات موتوری گروه سوم - SECTION CAdvice and sale of motorized equipment parts (DEP)
دیپلمآزانس مسافرتی گروه سوم - SECTION CTravel consulting and sales (DEP)
دیپلمتعمیرکار وسایل نقلیه گروه سوم - SECTION CTechnical consulting in vehicle maintenance and repair(DEP)
دیپلمطراح ساختمان گروه سوم - SECTION CBuilding Drawing (DEP)
دیپلمطراح صنعتی گروه سوم - SECTION CIndustrial Drawing (DEP)
دیپلمزیباشناسی گروه سوم - SECTION CAesthetics (DEP)
دیپلمقالب ساز گروه سوم - SECTION CMold making (ASP)
دیپلمفلزکار گروه سوم - SECTION CSheet metal work (DEP)
دیپلمریخته گر گروه سوم - SECTION CFoundry (DEP)
دیپلمنصاب کفپوش گروه سوم - SECTION CInstallation of flexible flooring (DEP)
دیپلمنصاب سیستم های امنیتی گروه سوم - SECTION CInstallation and maintenance of security systems (DEP)
دیپلمحفاری گروه سوم - SECTION CPunching (ASP)
دیپلمنصاب کامپوزیت گروه سوم - SECTION CImplementation of composite materials (DEP)
دیپلممدل سازی گروه سوم - SECTION CModeling (DEP)
دیپلممونتاژ مدار گروه سوم - SECTION CCable and Circuit Assembly (DEP)
دیپلمنصاب سازه های هوافضا گروه سوم - SECTION CAerospace Structural Assembly (DEP)
دیپلمنصاب مکانیک هوافضا گروه سوم - SECTION CAerospace Mechanical Assembly (DEP)
دیپلممکانیک خودرو گروه سوم - SECTION CAutomotive Mechanics (DEP)
دیپلممکانیک آتش نشانی گروه سوم - SECTION CMechanics of fire protection (DEP)
دیپلممکانیک وسایل نقلیه سبک گروه سوم - SECTION CMechanics of light vehicles (DEP)
دیپلممکانیک تجهیزات صنعتی گروه سوم - SECTION CIndustrial Mechanics of Construction and Maintenance (DEP)
دیپلمبهره بردار تجهیزات تولید گروه سوم - SECTION COperation of production equipment (DEP)
دیپلمابزار آلات گروه سوم - SECTION CTooling (ASP)
دیپلمنقاش گروه سوم - SECTION CHouse painting (DEP)
دیپلملوله کش گروه سوم - SECTION CPlumbing and Heating (DEP)
دیپلمبتن ساز گروه سوم - SECTION CConcrete Preparation and Finishing (DEP)
دیپلمشیرینی پز گروه سوم - SECTION CPastry (DEP)
دیپلمنصاب سرمایش گروه سوم - SECTION CRefrigeration (DEP)
دیپلمکمک پرستار گروه سوم - SECTION CHealth, Assistance and Nursing (DEP)
دیپلمخدمتکار رستوران گروه سوم - SECTION CRestaurant Service (DEP)
دیپلمجوشکار گروه سوم - SECTION CWelding-assembly (DEP)
دیپلمخدمات رایانه گروه سوم - SECTION CComputer Support (DEP)
دیپلمفروشنده گروه سوم - SECTION CSales consulting (DEP)
دیپلمکابینت ساز گروه سوم - SECTION CCabinetmaking (DEP)
دانشگاهمدیریت عمومیلیسانس گروه پنجم - SECTION EPublic Administration (BAC)
دانشگاهمدیریت مدرسهفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION ESchool Administration (MAI)
دانشگاهمعلم زبان انگلیسیلیسانس گروه پنجم - SECTION EEnglish, in general and mother tongue (BAC)
دانشگاههنر دراماتیکلیسانس گروه پنجم - SECTION EDramatic Art (BAC)
دانشگاههنرهای زیبالیسانس گروه پنجم - SECTION EFine Arts and Applied Arts (BAC)
دانشگاهبیوشیمیلیسانس گروه پنجم - SECTION EBiochemistry (BAC)
دانشگاهبیوفیزیکلیسانس گروه پنجم - SECTION EBiophysics (BAC)
دانشگاهفیلمبرداریلیسانس گروه پنجم - SECTION ECinematography (BAC)
دانشگاهطراح سرامیک، فرش، طلا، دکورلیسانس گروه پنجم - SECTION EApplied Design (Ceramics, Weaving, Goldsmith, Decor) (BAC)
دانشگاهطراحی منظرلیسانس گروه پنجم - SECTION EEnvironmental Design (BAC)
دانشگاهطراحی صنعتیلیسانس گروه پنجم - SECTION EIndustrial Design (BAC)
دانشگاهتغذیهلیسانس گروه پنجم - SECTION EDietetics and nutrition (BAC)
دانشگاهحقوقلیسانس گروه پنجم - SECTION ELaw (BAC)
دانشگاهتربیت معلمفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION ECollege Teacher Training (MAI)
دانشگاهتربیت معلم مدرسهلیسانس گروه پنجم - SECTION ETraining of teachers in vocational education at secondary school and college (BAC)
دانشگاهمعلم فرانسهلیسانس گروه پنجم - SECTION EFrench as a second language (BAC)
دانشگاهمدیر تولیدلیسانس گروه پنجم - SECTION EProduction Management (BAC)
دانشگاهمهندس شیمیلیسانس گروه پنجم - SECTION EChemical Engineering (BAC)
دانشگاهمهندسی جنگل و چوبلیسانس گروه پنجم - SECTION EForest Engineering, Forestry and Wood Science (Forestry) (LAC)
دانشگاهزمین شناسلیسانس گروه پنجم - SECTION EGeodesy (Land Survey) (LAC)
دانشگاهجغرافیالیسانس گروه پنجم - SECTION EGeography (BAC)
دانشگاهتاریخلیسانس گروه پنجم - SECTION EHistory (BAC)
دانشگاهتاریخ هنرلیسانس گروه پنجم - SECTION EHistory of Art (BAC)
دانشگاهباستان شناسلیسانس گروه پنجم - SECTION EGreco-Latin Humanities and Classical Archeology (BAC)
دانشگاهادبیات (بغیر از انگلیسی و فرانسه)لیسانس گروه پنجم - SECTION EModern languages ​​and literatures other than French and English (LAC)
دانشگاهآوا شناسیلیسانس گروه پنجم - SECTION ELinguistics (phonetics, semantics, philology) (BAC)
دانشگاهادبیات تطبیقیفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EComparative Literature (MAI)
دانشگاهمیکروبیولوژیفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EMicrobiology (BAC)
دانشگاهرقصفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EExpressive Movement, Dance, Mime, Rhythm (BAC)
دانشگاهموزیکلیسانس گروه پنجم - SECTION EMusic (BAC)
دانشگاهپزشکیدکتری گروه پنجم - SECTION EMedicine (DOC)
دانشگاهدندانپزشکیدکتری گروه پنجم - SECTION EDental Medicine (DOC)
دانشگاهدامپزشکیدکتری گروه پنجم - SECTION EVeterinary Medicine (DOC)
دانشگاههواشناسیلیسانس گروه پنجم - SECTION EMeteorology and Atmospheric Sciences (BAC)
دانشگاهجهت یابیلیسانس گروه پنجم - SECTION EOrientation, School and Professional Information (LAC)
دانشگاهداروسازیلیسانس گروه پنجم - SECTION EPharmacy and Pharmaceutical Sciences (BAC)
دانشگاهگیاه شناسیفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EPlant science (MAI)
دانشگاهخاک شناسیفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EPedology, soil management and conservation (MAI)
دانشگاهوالدینلیسانس گروه پنجم - SECTION EPerineality (BAC)
دانشگاهعلوم بیولوژیکلیسانس گروه پنجم - SECTION EBiological Sciences (BAC)
دانشگاهزمین شناسیلیسانس گروه پنجم - SECTION EEarth Sciences (BAC)
دانشگاهفناوری غذالیسانس گروه پنجم - SECTION EFood Science and Technology (LAC)
دانشگاهعلوم دینیلیسانس گروه پنجم - SECTION EReligious Sciences (BAC)
دانشگاهعلوم اجتماعیلیسانس گروه پنجم - SECTION ESocial Sciences (BAC)
دانشگاهجانورشناسیفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EZoology (MAI)
دانشگاهعلوم دامیفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EAnimal Science (MAI)
دانشگاهاقتصادلیسانس گروه پنجم - SECTION EEconomic (BAC)
دانشگاهآموزش بزرگسالانفوق لیسانس گروه پنجم - SECTION EAdult Education and Continuing Education (MAI)
دانشگاهمطالعات شهریلیسانس گروه پنجم - SECTION EUrban Studies (BAC)
کالج و فوق دیپلممدارک پزشکی گروه پنجم - SECTION EMedical Records (AEC)
کالج و فوق دیپلممدارک پزشکی گروه پنجم - SECTION EMedical Records (DEC)
کالج و فوق دیپلمسیرک گروه پنجم - SECTION ECircus Arts (DEC)
کالج و فوق دیپلمبازاریابی مد گروه پنجم - SECTION EFashion Marketing (AEC)
کالج و فوق دیپلمبازاریابی مد گروه پنجم - SECTION EFashion Marketing (DEC)
کالج و فوق دیپلممشاور بیمه گروه پنجم - SECTION EInsurance and Financial Services Advisory (FAC)
کالج و فوق دیپلمرقص گروه پنجم - SECTION EDance-Interpretation (DEC)
کالج و فوق دیپلمطراح مد گروه پنجم - SECTION EFashion Design (AEC)
کالج و فوق دیپلمطراح مد گروه پنجم - SECTION EFashion Design (DEC)
کالج و فوق دیپلمکارتون گروه پنجم - SECTION ECartoon (DEC)
کالج و فوق دیپلممدیریت بازرگانی گروه پنجم - SECTION EBusiness Management (AEC)
کالج و فوق دیپلممدیریت بازرگانی گروه پنجم - SECTION EBusiness Management (DEC)
کالج و فوق دیپلمتولید پوشاک گروه پنجم - SECTION EClothing Production Management (DEC)
کالج و فوق دیپلمگرافیک گروه پنجم - SECTION EGraphics (AEC)
کالج و فوق دیپلمگرافیک گروه پنجم - SECTION EGraphics (DEC)
کالج و فوق دیپلمچاپ و تکثیر گروه پنجم - SECTION EInfomedia in premedia (DEC)
کالج و فوق دیپلمتاتر گروه پنجم - SECTION ETheatrical Interpretation (DEC)
کالج و فوق دیپلمعکاسی گروه پنجم - SECTION EPhotography (DEC)
کالج و فوق دیپلمپرستاری گروه پنجم - SECTION ENursing Care (AEC)
کالج و فوق دیپلماورژانس گروه پنجم - SECTION EPrehospital Emergency Care (DEC)
کالج و فوق دیپلمشکار گروه پنجم - SECTION EHunting and Fishing Management Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمبرنامه ریزی شهری گروه پنجم - SECTION EPlanning and Urbanism Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمانیمیشن سه بعدی گروه پنجم - SECTION E3D Animation and Image Synthesis Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمانیمیشن 3 بعدی گروه پنجم - SECTION E3D Animation and Image Synthesis Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمآبزیان گروه پنجم - SECTION EAquaculture Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمبیولوژیک گروه پنجم - SECTION EBioecology Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمبیولوژیک گروه پنجم - SECTION EBioecology Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمرسانه گروه پنجم - SECTION ECommunication Skills in the Media (AEC)
کالج و فوق دیپلمرسانه گروه پنجم - SECTION ECommunication Skills in the Media (DEC)
کالج و فوق دیپلمحسابداری گروه پنجم - SECTION EAccounting and Management Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمحسابداری گروه پنجم - SECTION EAccounting and Management Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمطراحی داخلی گروه پنجم - SECTION EInterior Design Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمطراحی داخلی گروه پنجم - SECTION EInterior Design Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمارائه و فن بیان گروه پنجم - SECTION EPresentation Design Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمطراحی صنعتی گروه پنجم - SECTION EIndustrial Design Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمچاپ گروه پنجم - SECTION EPrinting Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلممستندسازی گروه پنجم - SECTION EDocumentation Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمحمل و نقل گروه پنجم - SECTION ETransport Logistics Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمحمل و نقل گروه پنجم - SECTION ETransport Logistics Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمتولید پلاستیک گروه پنجم - SECTION EPlastics Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمآزمایشگاه گروه پنجم - SECTION ELaboratory Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمآزمایشگاه گروه پنجم - SECTION ELaboratory Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمموزه گروه پنجم - SECTION EMuseology Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمصنایع دستی گروه پنجم - SECTION ECrafts Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمفیزیوتراپی گروه پنجم - SECTION EPhysiotherapy Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمفیزیوتراپی گروه پنجم - SECTION EPhysiotherapy Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمفرآیند شیمی گروه پنجم - SECTION EChemical Process Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتلوزیون گروه پنجم - SECTION ETelevision production and post-production techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمتلوزیون گروه پنجم - SECTION ETelevision production and post-production techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمپروتز دندان گروه پنجم - SECTION EDental prosthesis techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمآتش نشانی گروه پنجم - SECTION EFire Safety Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمآتش نشانی گروه پنجم - SECTION EFire Safety Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمگردشگری گروه پنجم - SECTION ETourism Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلممددکاراجتماعی گروه پنجم - SECTION ESocial Work Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلممددکار گروه پنجم - SECTION ESocial Work (DEC)
کالج و فوق دیپلممحیط گروه پنجم - SECTION ENatural Environment Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمگردشگری گروه پنجم - SECTION EAdventure Tourism Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمگردشگری گروه پنجم - SECTION EAdventure Tourism Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمحقوق گروه پنجم - SECTION ELegal Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمپلیس گروه پنجم - SECTION EPolice techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمپلیس گروه پنجم - SECTION EPolice techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمموسیقی گروه پنجم - SECTION EProfessional Music and Song Techniques (AEC)
کالج و فوق دیپلمموسیقی گروه پنجم - SECTION EProfessional Music and Song Techniques (DEC)
کالج و فوق دیپلمزیست پزشکی گروه پنجم - SECTION EBiomedical Analysis Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمزیست پزشکی گروه پنجم - SECTION EBiomedical Analysis Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلممعماری دریایی گروه پنجم - SECTION ENaval Architecture Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمارزیاب ساختمان گروه پنجم - SECTION EBuilding Estimation and Evaluation Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمکارشناس ساختمان گروه پنجم - SECTION EBuilding Estimation and Evaluation Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمالکترونیک گروه پنجم - SECTION EIndustrial Electronics Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمباغبانی گروه پنجم - SECTION EHorticultural Production and Environment Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتولید دارو گروه پنجم - SECTION EPharmaceutical Production Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمپرورش آبزیان گروه پنجم - SECTION EAquatic Product Processing Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلمتولیدات جنگل گروه پنجم - SECTION EForest Products Processing Technology (CED)
کالج و فوق دیپلممهندسی عمران گروه پنجم - SECTION ECivil Engineering Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمجنگل گروه پنجم - SECTION EForest Technology (DEC)
کالج و فوق دیپلممعدن گروه پنجم - SECTION EMineral Technology (AEC)
کالج و فوق دیپلمسلولز گروه پنجم - SECTION ECellulose Processing Technologies (DEC)
کالج و فوق دیپلمتاتر گروه پنجم - SECTION ETheater-Production (DEC)
دیپلمکنترل ورود و خروج گروه پنجم - SECTION EManual felling and logging (DEP)
دیپلمبرش گروه پنجم - SECTION ESharpening (DEP)
دیپلممدیریت جنگل گروه پنجم - SECTION EForest management (DEP)
دیپلمآبزیان گروه پنجم - SECTION EAquaculture (DEP)
دیپلمباغبانی و هرس گروه پنجم - SECTION EArboriculture-pruning (DEP)
دیپلمنقشه برداری و توپوگرافی گروه پنجم - SECTION ESurveying and topography (DEP)
دیپلمدستیار دندانپزشک گروه پنجم - SECTION EDental Assistance (DEP)
دیپلمجواهرشناس گروه پنجم - SECTION EJewelery and jewelery (DEP)
دیپلمسنگ تراش گروه پنجم - SECTION EBricklaying masonry (DEP)
دیپلمچوب گروه پنجم - SECTION EDebit timber classification (DEP)
دیپلمحسابدار گروه پنجم - SECTION EAccounting (DEP)
دیپلمراننده ماشین آلات سنگین گروه پنجم - SECTION EDriving of construction equipment (DEP)
دیپلماپراتور تاورکرین گروه پنجم - SECTION ENordic Construction Equipment Operator (DEP)
دیپلمماشین آلات معدن گروه پنجم - SECTION EOperation of ore processing machines (DEP)
دیپلمخیاطی گروه پنجم - SECTION EClothing Making (tailoring) (DEP)
دیپلمتولید پوشاک گروه پنجم - SECTION EManufacture of clothing and leather goods (DEP)
دیپلمخیاطی گروه پنجم - SECTION ETailoring and retouching (DEP)
دیپلمطراحی و الگو گروه پنجم - SECTION EPattern drawing (DEP)
دیپلمدکوراسیون داخلی گروه پنجم - SECTION EInterior decoration and visual presentation (DEP)
دیپلمتعمیر و نگهدار ساختمان گروه پنجم - SECTION ENordic Building Maintenance (DEP)
دیپلمتعمیر و نگهدار ساختمان گروه پنجم - SECTION EGeneral building maintenance (DEP)
دیپلممعدن و استخراج گروه پنجم - SECTION EMineral extraction (DEP)
دیپلمسازه های فلزی گروه پنجم - SECTION EManufacture of metal structures and worked metals (DEP)
دیپلممبلمان سازی گروه پنجم - SECTION EFurniture Finish (DEP)
دیپلمگل فروش گروه پنجم - SECTION EFloristry (DEP)
دیپلمساعت و جواهر گروه پنجم - SECTION EWatch and jewelery (DEP)
دیپلمباغبانی گروه پنجم - SECTION EHorticulture and Garden Center (DEP)
دیپلمچاپ گروه پنجم - SECTION EPrinting (DEP)
دیپلماینفوگرافیک گروه پنجم - SECTION EInfographic (DEP)
دیپلمآتش نشانی گروه پنجم - SECTION EFire safety intervention (DEP)
دیپلمخطوط انتقال برق گروه پنجم - SECTION EPower line assembly (DEP)
دیپلمنصاب سازه های معماری گروه پنجم - SECTION EStructural and Architectural Installation (DEP)
دیپلممکانیک دریا گروه پنجم - SECTION EMarine mechanics (DEP)
دیپلمعکاس گروه پنجم - SECTION EPhotography (DEP)
دیپلمباغبان گروه پنجم - SECTION EHorticultural Production (DEP)
دیپلمحیات وحش گروه پنجم - SECTION EProtection and exploitation of wildlife territories (DEP)
دیپلمخمیرکاغذ گروه پنجم - SECTION EPulp and Paper - Operations (DEP)
دیپلمماهیگر گروه پنجم - SECTION EProfessional fishing (DEP)
دیپلمتشک مبل گروه پنجم - SECTION ECraft padding (DEP)
دیپلممبلمان صنعتی گروه پنجم - SECTION EIndustrial padding (DEP)
دیپلممنظر گروه پنجم - SECTION ERealization of landscaping (DEP)
دیپلمتعمیرکار لوازم خانگی گروه پنجم - SECTION EAppliance Repair (DEP)
دیپلمتعمیرکار دستگاه های الکترونیکی گروه پنجم - SECTION ERepair of Audiovideos Electronic Devices (DEP)
دیپلماره و برش گروه پنجم - SECTION ESawing (DEP)
دیپلمدبیرخانه گروه پنجم - SECTION ESecretariat (DEP)
دیپلمقفل ساز گروه پنجم - SECTION ELocksmithing (DEP)
دیپلمتجهیزات اداری گروه پنجم - SECTION EOffice Equipment Technical Service (DEP)
دیپلمسنگ تراش گروه پنجم - SECTION EStone Size (DEP)
دیپلمبهره برداری از جنگل گروه پنجم - SECTION ESilvicultural work (DEP)
دیپلمفلزتراش گروه پنجم - SECTION EPrecision Sheet Metal (DEP)
دیپلمفروشنده سخت افزار گروه پنجم - SECTION ESale of hardware products (DEP)
دیپلمبرقکار گروه پنجم - SECTION EElectricity (DEP)

جهت اقدام ازطریق این برنامه گروه Apply4Canada از ابتدا همراه موکل خواهد بود و صفر تا صد مسیر را برای متقاضی هموار خواهد کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید