چهارمین دراو ساسکاچوان در سال 2022

saskatchewan draw

در تاریخ 5 می 2022 (15 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) چهارمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در 2 دسته بندی EE , OID به افراد موجود در سیستم EOI دعوت نامه ارسال گردید.

تعداد دعوت نامه و مینیمم امتیاز به شرح زیر می باشد:

OID:

دعوت نامه های ارسالی: 91 عدد

مینیمم امتیاز:85

EE:

دعوت نامه های ارسالی: 106 عدد

مینیمم امتیاز:85

ناک هایی که در کتگوری OID دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد:

1221, 1122, 1241, 1123, 0621, 4033,0014, 4164, 4212, 0121, 4169, 2212,0421, 9232, 8222, 4216, 0911, 1243,2241, 2263, 0821, 4152, 0423, 7237,9212, 2142, 2151, 2242, 7251, 0712,7283, 4166, 2144, 2243, 7271, 2252,1313, 2253, 4161, 7232, 1222

ناک هایی که در کتگوری EE دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد:

1221,1122, 1241, 1123, 0621, 4033, 0014,4164, 4212, 0121, 4169, 2212, 0421,9232, 8222, 4216, 0911, 1243, 2241,2263, 0821, 4152, 0423, 7237, 9212,2142, 2151, 2242, 7251, 0712, 7283,4166, 2144, 2243, 7271, 2252, 1313,2253, 4161, 7232, 1222

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.